Soutěž

 

 

Úplná pravidla soutěže
“Soutěž pro cestující ČSAD Střední Čechy a.s. - podzim 2019”Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané “Soutěž pro cestující ČSAD Střední Čechy a.s. - podzim 2019”  (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 


Pořadatelem soutěže je 

ČSAD Střední Čechy a.s.

se sídlem U Přístavu 811, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01,

IČO: 27616347,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 30. října 2006, oddíl B, vložka 11222

 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


Organizátorem a technickým správcem soutěže je 

Marketpro s.r.o., se sídlem V olšinách 2300/75, Praha 10 100 00, IČO: 27620514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119438 

 (dále jen „organizátor“).

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách http://www.csad-sc.cz/index.php?id=330


I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 21. 10. 2019 00:00:00 hod. do 30. 11. 2019 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím mobilního telefonu formou sms.


II. Soutěžící

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi i technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která do soutěže alespoň jedenkrát zašle odpověď na soutěžní otázky formou sms


4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  


III. Účast v soutěži

1) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže zašle formou sms z mobilního telefonu své odpovědi (dále jen „soutěžní odpověď“) na soutěžní znalostní otázky uvedené zde nebo v soutěžních materiálech: 

vždy jediné správné z možností a,b,c (vždy je zde správná možnost a to jedna);
ve formě: číslo otázky písmeno odpovědi.

Příklad:

1a, 2b, 3a

2) Zájemce je do soutěže registrován a stává se soutěžícím, okamžikem doručení odpovědí na soutěžní otázky na telefonní číslo 737 229 669

Správné odpovědi na soutěžní otázky jsou stanoveny objektivně, a to pořadatelem soutěže. Takto určené správné odpovědi není možno zpochybňovat či se domáhat určení jiných „správných“ odpovědí.

3) Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže tak bude rozhodnou vždy pouze jeho poslední registrace – poslední zaslaná odpověď na soutěžní otázky.

4) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi.


IV. Určení výherců

1) Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali odesláním všech správných odpovědí na soutěžní otázky, vylosován 1 výherce výhry.

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Objektivně správnou odpověď na každou soutěžní otázku je oprávněn určit výhradně pořadatel soutěže. Takto určená odpověď bude tedy považována za jedinou správnou odpověď na soutěžní otázku.

4) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 10 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím sms poslanou na telefonní číslo, ze které přišla odpověď na soutěžní otázky (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

5) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

6) Výhra bude výherci předána osobně ve formě poukazu, který si může vyzvednout na adrese ČSAD Střední Čechy a.s., provozovna Mělník, K Přívozu 2604, Mělník, a to do 10 dnů po ověření jeho nároku na výhru. Výherce musí prokázat přijetí výherní zprávy nebo kontrolní zprávy do svého telefonu při převzetí výhry.

7) Nepřevezme-li si výhru v uvedeném termínu, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nevyzvednutí výhry

8) Výhru může vyhrát jen jeden soutěžící v průběhu celé soutěže.


V. Výhry v soutěži

1) V soutěži se hraje o tuto výhru:
1x lyžařský zájezd pro 2 osoby na 7 nocí do studia pro 2 osoby, Nová Norma, Francie, v termínu 28. 2. - 8. 3. 2020 od cestovní kanceláře Beta tour.

(dále také jako „výhra“)

 

2). V případě, že by výherci termín nebo typ zájezdu nevyhovoval, může si vybrat z nabídky zájezdů cestovní kanceláře Beta tour z volných termínů a ubytování. V případě výběru dražšího zájezdu doplatí výherce rozdíl, pokud se bude jednat o levnější zájezd, rozdíl se nevrací.
VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

Osobní údaje poskytuje pouze výherce.
Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži a převzetí výhry; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od okamžiku zaslání výherní zprávy do uplynutí 5 let po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, bydliště, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas, telefonní číslo, ze kterého byla zaslána odpověď na soutěžní otázky, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let.

2) Soutěžící – výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky i službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce v souvislosti s čerpáním výhry, a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  


VII. Závěrečná ustanovení

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách csad-sc.cz

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.csad-sc.cz