Žákovské jízdné

Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia.

Žákovské jízdné se poskytuje pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák / student odbaven každým dopravcem zvlášť.

Místem bydliště je místo trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště jiného, než je uvedeno v osobním dokladu žáka / studenta, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, případně koleje, internátu, domova mládeže.

Žákovské jízdné se za výše uvedených určených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na průkazu s výjimkou měsíců července a srpna.

Žákovské jízdné se neposkytuje v MHD.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

Postup pro vystavení žákovského průkazu

  1. zakoupení tiskopisu žákovského průkazu (v našich informačních kancelářích za 1 Kč)
  2. potvrzení žíkovského průkazu školou
  3. ověření od kteréhokoli dopravce ( (v našich informačních kancelářích je cena ověření 40 Kč), k ověření je potřeba aktuální fotografie pasového formátu

Zakoupení tiskopisu žákovského průkazu a jeho ověření je možné v našich informačních kancelářích ve Staré Boleslavi, Mělníku a Kralupech n/Vlt.,  v pokladnách ČD, ve vybraných předprodejích v metru, případně u jiných autobusových dopravců.

Žákovské jízdné v PID

V PID se žákovské jízdné poskytuje pouze ve vnějších pásmech (1–7) nebo pro kombinaci jednoho nebo více vnějších pásem s pásmem 0 (případně s příhraničním pásmem B).

V PID je možné zakoupit i časové žákovské jízdenky a to buď měsíční nebo 5měsíční na dané pololetí školního roku. Pro používání těchto jízdenek je nezbytné mít vystaven kromě žákovského průkazu a průkazku PID.

Více informací k žíkovskému jízdnému v PID naleznete zde